Marketingová stratégia pre SaaS prípadová štúdia

Problémy

Náš klient mal problémy s generovaním nových potenciálnych zákazníkov a pri získavaní nových potenciálnych zákazníkov sa spoliehal výlučne na svoje existujúce siete a partnerov. Digitálna reputácia klienta prakticky neexistovala, sociálne siete boli bez akýchkoľvek príspevkov, neexistovali spätné odkazy na webovú stránku, firemný profil v Google nebol aktivovaný a samotná webová stránka mala mnoho problémov.

Ciele

Boli sme najatí na plánovanie digitálnej marketingovej stratégie a jej realizáciu. Pokiaľ ide o marketingové aktivity, mali sme tri hlavné ciele:

  1. Formulovanie komplexnej digitálnej marketingovej stratégie pre efektívne generovanie potenciálnych zákazníkov B2B
  2. Plánovanie a realizácia opatrení na zvýšenie dôveryhodnosti značky klienta online
  3. Skrátiť predajný cyklus zavedením retargetingu a kampaní drip e-mailového marketingu

Výskum

V úzkej spolupráci s obchodným tímom klienta sme definovali cieľovú skupinu. Dospeli sme k tabuľke v programe Excel, ktorá popisuje kľúčové demografické údaje, kľúčové psychografické údaje, otázky, najčastejšie námietky, výzvy a preferované kontaktné kanály.

Povedomie o značke

Jedným z kľúčových prvkov digitálnej marketingovej stratégie bolo plánovanie, realizácia a zlepšovanie kampaní na zvýšenie povedomia o značke. Starostlivo sme pripravili kampane vo vyhľadávačoch a reklamu v sociálnych médiách podľa vopred definovanej cieľovej skupiny.

Optimalizácia miery konverzie

Hneď ako sme spustili všetky kampane na zvýšenie povedomia o značke. Naším hlavným cieľom bolo zistiť, ako môžeme zlepšiť mieru konverzie na webovej stránke. To si vyžadovalo rozsiahle analytické myslenie a získanie správnych informácií z metrík webovej stránky. So správnymi informáciami v ruke sme mohli prísť s návrhmi na zlepšenie pozdĺž celej cesty zákazníka.

Starostlivosť o potenciálnych zákazníkov

Klient čelil dlhšiemu predajnému cyklu, ktorý je pre spoločnosti založené na B2B celkom bežný, takže kľúčovú úlohu zohrávala starostlivosť o potenciálnych zákazníkov.

Hlavným cieľom stratégie lead nurturing bolo vytvorenie dôvery značky medzi generovanými potenciálnymi klientmi. Aby sme klientovi pomohli bojovať s dlhým predajným cyklom, použili sme retargeting na sociálnych sieťach a kvapkové e-mailové kampane.

Poskytovaním užitočného obsahu prostredníctvom retargetingových a kvapkových kampaní sa nám podarilo umiestniť nášho klienta ako lídra v odvetví. Konečným výsledkom bolo skrátenie predajného cyklu a jednoduchšie uzatváranie obchodným tímom.

Výsledky

237%

Zvýšenie návštevnosti

47.53$

Cena za konverziu

57

Noví potenciálni klienti za mesiac

31%

Skrátenie času predajného cyklu

23.4%

Zvýšené príjmy